Vše pro školy & školky

Ve dnech 4. a 5. dubna 2018 proběhne v kongresovém centru Hotelu Olympik v Praze šestý ročník veletrhu Vše pro školy & školky rozšířený o konference a semináře s akreditací MŠMT.

Cíle veletrhu:

 • Smyslem veletrhu je soustředit na jednom místě dodavatele služeb a produktů, které školy potřebují ke svému provozu a usnadnit jim tak výběr těch nejvýhodnějších, ať už škola klade důraz na cenu či doplňkové služby.
 • Hlavním cílem veletrhu z pohledu návštěvníků je ušetřit čas při hledání takových dodavatelů, se kterými škola optimalizuje rozpočet.
 • Hlavním cílem veletrhu z pohledu vystavovatelů je možnost prezentace, vytvoření nabídky a získání seriózního zákazníka s možností dlouhodobé spolupráce.

Cíl konference:

 • Smyslem konference je poskytnout zástupcům škol a jejich zřizovatelům informace z několika stěžejních oblastí.

Pro návštěvníky

Hlavním cílem veletrhu je ušetřit čas při hledání takových dodavatelů (viz oborové členění), se kterými škola optimalizuje rozpočet.

Termín veletrhu

4. dubna 2018 mezi 8. a 17. hodinou
5. dubna 2018 mezi 8. a 17. hodinou


Místo konání

Hotel Olympik Congress, U Sluncové 14, Praha 8


Možnosti dopravy

MHD: Metro B, Invalidovna. Tramvaje 3, 8, 24


Vstupné

150 Kč* (na osobu a den) na místě

Registrace V.I.P. vstupenek *

*Vstupenka umožňuje vstup na veletržní část akce, na odborné přednášky bez akreditace a na losování tomboly.

Tombola

V rámci doprovodného programu proběhne oba dny ve 13 hodin losování tomboly. Zúčastnit se může každý návštěvník veletrhu, který si na registraci vyzvedne slosovací lístek (zdarma). Tombola je jako tradičně bohatá, šance na výhru veliká, ceny zajímavé.


Seznam vystavovatelů

Seznam vystavovatelů a rozmístění expozic bude k dispozici po uzávěrce přihlášek (1. 3. 2018).


Parkování

Je zajištěno na hlídaném parkovišti za poplatek 100 Kč/den.


Občerstvení

V době trvání veletrhu je v provozu bar s nápoji a restaurace. Je možné objednat vstupenku na polední raut za 250 Kč/osoba.


Akreditované konference

Souběžně s veletrhem Vše pro školy & školky probíhají odborné akreditované semináře. Seznam témat najdete v záložce Konference.

Program konferenčního dne

Souběžně s veletrhem Vše pro školy & školky probíhají odborné semináře s akreditací MŠMT.1. Rozvoj logiky a matematické gramotnosti


Akreditovaný seminář v rámci ŠABLON, č.j.:16311/2016-2-444

4. - 5. dubna 2018, 8:30 - 16 hod.
Lektor: Mgr. Jan Vodička
Cena: Cena: 5 900 Kč (vč. certifikátu, ubytování, stravování, lístku do tomboly, vstupenky na veletržní část akce, dárku) - je možné objednat bez ubytování, cenu ubytování odečteme.

Náplň semináře:
Seminář je zaměřen na využití moderních deskových her při rozvoji logiky a matematické gramotnosti u dětí ze ZŠ. Základem je praktické představení vybraných deskových her a vhodných při práci s dětmi z různých věkových skupin základní školy.

OBJEDNAT

2. Čtenářská gramotnost - pochopení textu a jazykové hry


Akreditovaný seminář v rámci ŠABLON, č.j.: 1111/2017-1-36

4. - 5. dubna 2018, 8:30 - 16 hod.
Lektor: PaedDr. Eva Schneiderová
Cena: 5 900 Kč (vč. certifikátu, ubytování, stravování, lístku do tomboly, vstupenky na veletržní část akce, dárku) - je možné objednat bez ubytování, cenu ubytování odečteme.

Náplň semináře:
Účastníci se seznámí s různými jazykovými a deskovými hrami, které mohou vzbudit zájem žáků o jazyk a jsou použitelné v různých fázích vyučovací hodiny (na zklidnění, na "probuzení" apod.). Účastníci si budou moci přímo v praxi ověřit získané vědomosti a dovednosti.

OBJEDNAT

3. Už půjdu do školy, školní zralost dítěte


Akreditovaný seminář, č.j.: MSMT-36083/2015-2-861

4. dubna 2018, 8:30 - 16 hod.
Lektor: Mgr. Jitka Palcová
Cena: 1 490 Kč (vč. certifikátu, občerstvení, oběda formou rautu, lístku do tomboly a vstupenky na veletržní část akce)

Náplň semináře:

 • Školní zralost
 • Rozvoj kognitivních funkcí u dětí předškolního věku
 • Sociální dovednosti
 • Specifické poruchy učení
 • Rodiče a pedagog
 • Škola a školské poradenské pracoviště
 • Děti mimořádně nadané
 • Děti s odloženou školní docházkou


OBJEDNAT
4. Zákoník práce a jeho specifika ve školství


Akreditovaný seminář, č.j.: MSMT-14011/2015-1-454

4. dubna 2018, 8:30 - 15 hod.
Lektor: JUDr. Dagmar Lichovníková
Cena: 1 490 Kč (vč. certifikátu, občerstvení, oběda formou rautu, lístku do tomboly a vstupenky na veletržní část akce)

Náplň semináře:

 • základní právní předpisy - zákoník práce, prováděcí předpisy
 • pracovní poměr: pracovní smlouva, pracovní poměr na dobu určitou, specifická úprava pracovního poměru na dobu určitou u pedagogických pracovnících, zkušební doba; jmenování, postup po odvolání; skončení pracovního poměru
 • pracovnělékařské služby - právní úprava, lékařské prohlídky, jejich úhrada
 • dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti - rozdíly, podmínky pro uzavření
 • pracovní doba - rozvržení pracovní doby, evidence, přestávky v práci, zvláštní úprava pracovní doby u pedagogických pracovníků
 • úprava dovolené


OBJEDNAT

5. Náprava specifických poruch učení prakticky


Akreditovaný seminář, č.j.: MSMT-36083/2015-2-861

4. dubna 2018, 8 - 13 hod.
Lektor: Mgr. Marcela Žáková
Cena: 1 290 Kč (vč. certifikátu, občerstvení, lístku do tomboly a vstupenky na veletržní část akce) - možnost přiobjednat vstupenku na polední raut

Náplň semináře:

 • Cil a význam nápravy dětí s SPU, ADHD
 • Zásady nápravné péče
 • Motivace dyslektického dítěte
 • Cvičení a rozvoj sluchového vnímání (naslouchání, sluchová paměť, sluchová diferenciace, analýza a syntéza, zdokonalování zrakové paměti, orientace v prostoru, cvičení laterality)
 • Cvičení k rozvoji grafomotoriky (konkrétní pomoc dysgrafickým dětem)
 • Trénink pozornosti a soustředění
 • Na co nezapomenout při nápravě konkrétních dyslektických, dysortografických, dysgrafických a dyskalkulických obtížích
 • Individuální vzdělávací plán pro děti s SPU, PH a LH dyslexie


OBJEDNAT

6. Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka


Akreditovaný seminář, č.j.: MSMT-25243/2016-1-731

4. dubna 2018, 13:30 - 18 hod.
Lektor: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
Cena: 600 Kč (vč. certifikátu, občerstvení, lístku do tomboly a vstupenky na veletržní část akce)

Náplň semináře:

Vzdělávací program je zaměřen na modifikaci hudebních činností s ohledem na přítomnost dětí s odlišným mateřským jazykem. Cílem je umožnit dětem s OMJ brzké zapojení do společných aktivit a výrazně podpořit osvojování češtiny jako druhého jazyka.

 • Seznámení se specifickými projevy a potřebami dětí a odlišným mateřským jazykem
 • praktické osvojí činností zaměřených na komunikační schopnosti dětí s atypickým vývojem řeči
 • vyzkoušení si vedení těchto činností s využitím obrázkových pomůcek i hudebních nástrojů (zvonkohra, boomwhackers)
 • vytvoření metodických listů pro vedení hudebních činnostíOBJEDNAT

7. Komunitní kruh a práce se třídou v MŠ


Akreditovaný seminář, č.j.: MSMT-28 550/2017-2-1082

5. dubna 2018, 8:30 - 15 hod.
Lektor: PhDr. Eva Ondráčková
Cena: 1 490 Kč (vč. certifikátu, občerstvení, oběda formou rautu, lístku do tomboly a vstupenky na veletržní část akce)

Náplň semináře:

V mateřské škole se setkáváme s pohybově neklidnými a nesoustředěnými dětmi, impulsivními, emocionálně nevyrovnanými s projevy agresivity, s adaptačními potížemi, úzkostným chováním, které obtížně zvládají sociální situace. Seminář se zaměřuje na zvládání těchto náročných situací u dětí.

 • Struktura komunitního kruhu, pravidla a využití prostředků skupinové interakce.
 • Sociálně psychologické hry zaměřené na rozpoznávání pocitů a jejich vhodná ventilace, naslouchání druhým, porozumění sobě, zvládání zlosti, hněvu, agresivních projevů. Přijímání ocenění, kritiky a reakce na ni.
 • Rytmicko-pohybové hry zaměřené na uvolnění a poznávání temperamentních zvláštností v atmosféře bezpečí.
 • Hraní rolí, práce s fantazií, vyjadřování pocitů.

Komunitní kruh a práce se třídou rozvíjí i slovní zásobu, jemnou a hrubou motoriku, zrakovou a sluchovou percepci, prostorovou a pravolevou orientaci a příznivě působí na sociální zralost předškolních dětí.OBJEDNAT

8. Specifické formy práce s nadanými dětmi


Akreditovaný seminář, č.j.: MSMT-10145/2016-2-256

5. dubna 2018, 8:30 -15 hod.
Lektor: Mgr. Tereza Martínková
Cena: 1 490 Kč (vč. certifikátu, občerstvení, oběda formou rautu, lístku do tomboly a vstupenky na veletržní část akce)

Náplň semináře:

 • Mimořádné nadání, typy nadání, inteligence
 • Spolupráce se školským poradenským zařízením
 • Tvorba IVP
 • Specifické přístupy, uplatnitelnost, respektování specifik, individualizace, formy a metody
 • Příklady dobré praxe


OBJEDNAT

9. Rozvoj grafomotoriky v MŠ


Akreditovaný seminář, č.j.: MSMT-28998/2017-1-1144

5. dubna 2018, 9 - 14 hod.
Lektor: PhDr. Jana Johnová, Ph.D.
Cena: 600 Kč (vč. certifikátu, občerstvení, lístku do tomboly a vstupenky na veletržní část akce)

Náplň semináře:

Program je zaměřen na seznámení učitelů předškolního vzdělávání s grafomotorickým vývojem dítěte, přičemž si prakticky vyzkouší důležité aktivity, které vedou k osvojení hygienických návyků a rozvíjení grafomotorických dovedností dětí předškolního věku. Součástí programu jsou i informace o práci se skupinami dětí, které mohou mít v grafomotorice problémy.

 • Seznámení s dostupnou literaturou, která s danou problematikou souvisí, a s vývojovými stádii kresby
 • metodický postup při rozvoji grafomotorických dovedností s hlubším zaměřením na osvojování grafických prvků charakteristických pro jednotlivá věková období
 • seznámení s osvojováním hygienických návyků, které jsou velmi důležité pro nácvik správného psaní po vstupu dítěte do základní školy
 • vzájemná výměna zkušeností z vlastní praxe


OBJEDNAT
10. Rozvoj matematické pregramotnosti kreativní hrou


Akreditovaný seminář, č.j.: 22450/2017-2-824

5. dubna 2018, 14 - 17 hod.
Lektor: Vojtěch Cetl, Mgr. Jan Vodička
Cena: 1 190 Kč (vč. certifikátu, občerstvení, lístku do tomboly a vstupenky na veletržní část akce)

Náplň semináře:

Seminář se zaměřuje na využití moderních deskových her při rozvoji matematické pregramotnosti u dětí z MŠ. Základem je praktické představení vybraných deskových her a stavebnic a možností jejich využití při práci s dětmi.OBJEDNAT

TOMBOLA

V rámci doprovodného programu pro Vás opět připravujeme TOMBOLU. Losovat se bude oba veletržní dny ve 13 hodin, lístek do tomboly získáte zdarma na registraci. Zde je ohlédnutí za třetím ročníkem, kdy vyhrál každý, kdo se účastnil!

Pro vystavovatele

Hlavním cílem veletrhu je prezentace služeb/produktů (viz oborové členění), vytvoření nabídky a získání seriózního zákazníka s možností dlouhodobé spolupráce.

Termín veletrhu

4. a 5. dubna 2018 (středa a čtvrtek) mezi 8. a 17. hodinou.

Příprava expozic

3. dubna odpoledne nebo v den akce od 6 hodin.


Místo konání

Hotel Olympik Congress, U Sluncové 14, Praha 8


Možnosti dopravy

MHD: Metro B, Invalidovna. Tramvaje 3, 8, 24


Závazná přihláška

Přihlášku najdete ke stažení ZDE. Vyplněnou přední stranu prosíme zaslat mailem na veletrh@vseproskolyaskolky.cz, originál pak budeme vybírat při registraci na veletrhu.

Rastr

Plán výstavních expozic a seznam vystavovatelů bude k dispozici po uzávěrce přihlášek.


Parkování

Je zajištěno na hlídaném parkovišti za poplatek 100 Kč/den.


Internet

Připojení k internetu je všem vystavovatelům volně k dispozici.


Občerstvení

V době trvání veletrhu je v provozu bar s nápoji a restaurace. Je možné objednat vstupenku na polední raut za 250 Kč/osoba


Ubytování

Hotel Olympik Praha nabízí možnosti zvýhodněného ubytování. (Pro více informací nás, prosím, kontaktujte.)


Možnosti prezentace a ceny

Přihlášku najdete ke stažení ZDE.
Vyplněnou přední stranu prosíme zaslat mailem na veletrh@vseproskolyaskolky.cz,
originál pak budeme vybírat při registraci na veletrhu.

 • 5.000 Kč
  EXPOZICE VE VIP PROSTORU
 • VÝSTAVNÍ EXPOZICE VE VIP ZÓNĚ
  4. dubna 2018
 • zahrnuje
 • prodejní místo cca 2 x 2 m
  ve VIP zóně
 • pro větší stánek je možné spojit více základních prodejních míst (rastr výstavní plochy zašleme mailem)
 • vybavení 1 x stůl, 1 x židle (nebo dle dohody)
 • přístup k internetu
 • elektrickou přípojku
 • OBJEDNAT
 • 5.000 Kč
  EXPOZICE VE VIP PROSTORU
 • VÝSTAVNÍ EXPOZICE VE VIP ZÓNĚ
  5. dubna 2018
 • zahrnuje
 • prodejní místo cca 2 x 2 m
  ve VIP zóně
 • pro větší stánek je možné spojit více základních prodejních míst (rastr výstavní plochy zašleme mailem)
 • vybavení 1 x stůl, 1 x židle (nebo dle dohody)
 • přístup k internetu
 • elektrickou přípojku
 • OBJEDNAT

OBOROVÉ ČLENĚNÍ


 1. Učebnice, knihy
 2. Školní potřeby, pomůcky pro ZŠ a SŠ
 3. Hračky, pomůcky pro MŠ
 4. Nábytek
 5. Drogerie, vybavení pro úklid
 6. Gastro, potraviny, vybavení, automaty
 7. Technické vybavení, počítače, tiskárny
 8. Sportovní vybavení, dětská hřiště
 9. Dopravci, ubytovací zařízení pro ŠVP
 10. Volnočasové aktivity
 11. Vzdělávací programy
 12. Energie, plyn, internet
 13. Pro radost a pro ženyFotogalerie

Ohlédnutí za 3. ročníkem akce.

Konference Zdraví a bezpečí. 3. ročník veletrhu nabízí již 5 akreditovaných témat!
Konference Zdraví a bezpečí. 3. ročník veletrhu nabízí již 5 akreditovaných témat!
Konference Zdraví a bezpečí. 3. ročník veletrhu nabízí již 5 akreditovaných témat!
Konference Zdraví a bezpečí. 3. ročník veletrhu nabízí již 5 akreditovaných témat!
Kontakty


Vše pro školy s.r.o.
Matúškova 797/5
149 00 Praha 4
Tlf: 733 424 720
Email: veletrh@vseproskolyaskolky.cz
IČO: 05765790
DIČ: CZ05765790

Místo konání
Hotel Olympik Congress
U Sluncové 14
Praha 8

Dopravní dostupnost:
metro B, Invalidovna
tramvaje 3, 8, 24